<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Historisch Moment in Noord-Ierland

Onder de weinig schokkende kop "Paisley dreigt met boycot" in De Volkskrant (de bijnaam van de man is niet voor niets 'Dr. No') blijkt een Historisch Moment te schuilen:
"Paisley en McGuinness onderhandelden vorige week met Brown over een financiële overgangsregeling. Vooral het terugdringen van de vennootschapsbelasting naar hetzelfde niveau als in de republiek Ierland (12,5 procent) noemen zij cruciaal."

Dat Paisley en McGuinness (zou de IRA om Paisley te pesten de persoon met de meest cliché Ierse naam als vice-premier hebben voorgesteld?) het ergens over eens zijn mag al een wonder heten, maar als je er over nadenkt is er nog iets veel bijzonderders aan de hand: Paisley wil dat ze in Noord-Ierland iets net zo doen als in de Goddeloze Republiek der Paapse Slaven van de Kerk van Rome.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Een reactie posten