<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Black - Wonderful Life: Sophisti-Pop Classic

Stylus heeft een stuk over sophisti-pop, die (meestal) verschrikkelijke jazzy popmuziek uit de tweede helft van de jaren tachtig waar je als je American Psycho hebt gelezen al helemaal niet meer naar kan luisteren zonder beelden van in stukken gesneden vrouwen in koude designerinterieurs.

Er zijn wat spaarzame goede nummers; Stylus noemt terecht Sade's 'Smooth Operator'. Maar ze vergeten het enige nummer dat daarmee kan wedijveren om de sophisti-pop kroon. Gelukkig is YouTube er nog:
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

4:23 p.m.

ik ben altijd geneigd om huey lewis, philip bailey en phil collins aan de rij toe te voegen. 'easy lover' man!

posted by Blogger Fire in the Mind on 4:23 p.m.
 10:32 a.m.

Fijne link! Het inspireerde mij tot dit: http://splendida.blogspot.com/2007/03/sophisti-pop.html

posted by Blogger Guuzbourg on 10:32 a.m.
 » Een reactie posten