<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

EurovisievisieVeel gedoe over het Eurovisie Songfestival. Nederland zou zijn genaaid door de Oostblokmaffia. David Rietveld heeft al het een en ander geanalyseerd. Nu als mosterd na de maaltijd nog een bijdrage van mij aan de discussie.

Als het gemiddelde nu onterecht omhoog wordt getrokken door stemmen van vriendjes, dan moet het verschil tussen het gemiddelde en de mediaan groot en positief zijn. Bijvoorbeeld: 20 landen geven 2 punten, 5 geven er 12. Geeft gemiddeld (20x2+5x12)/25 = 4 punten, met dus een mediaan van 2 en een verschil van +2. Als er in een aantal landen haters zit, die bijvoorbeeld niet van donkere mensen houden, dan is het verschil groot en negatief.

Met Davids data heb ik dat eens gecheckt. Wat blijkt: Armenië en Turkije blijken het meeste baat te hebben bij nepotisme. Armenië scoort gemiddeld een 3,3 terwijl de mediaan voor het land 0 is. Minstens de helft Europa zag dus helemaal niets in de bijdrage van Hayko! (Volkomen terecht overigens.) Turkije en Bosnië zijn de andere uitschieters. Niet toevallig alle drie landen met een grote expatgemeenschap in... West-Europa. Nederland gaf 12 punten aan Turkije, 10 aan Armenië en 7 aan Bosnië.

Turkije is daarmee het enige land in de top 5 dat voordeel lijkt te hebben getrokken uit nepotisme. Oekraïne heeft ook een positief verschil, maar dat is slechts 0,6 (een verschil van 0,5 heb je al snel omdat de mediaan altijd een geheel getal is.) Winnaar Servië, Rusland en vooral Bulgarije scoren gemiddeld zelfs lager dan de mediaan (bij Bulgarije had ik de indruk dat er een anti-trommelsentiment bestaat.)

Verder is duidelijk dat echt iedereen Ierland volkomen kut vond.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

8:52 p.m.

Goed Werk! En ik vond Ierland trouwens helemaal niet zo beroerd.

posted by Blogger David Rietveld on 8:52 p.m.
 5:24 a.m.

Wow, een wiskundige benadering, top! Heb -triest, maar waar- het songfestival online zitten kijken -je moet wel bijblijven he- en vond Zweden echt briljant! Ierland was vals en Servie b;ijft toch wel hangen, na een x aantal x luisteren.

posted by Blogger Mettine on 5:24 a.m.
 » Een reactie posten