<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Enge Reclame II

En wat de fok is dit dan:

Als je de geboorte van je kind aanmeldt bij NRC krijg je bovenstaande romper. Even inzoomen op de tekst:

Waar slaat dat op? Wie gaat zijn pasgeboren baby nu gebruiken als proxy (wat is daar het Nederlandse woord eigenlijk voor?) om zijn eigen superioriteit rond te bazuinen? Wil ik nog wel lid zijn van een dagblad waarvan de lezers prat gaan om hun intelligentie, maar die wel hun pasgeborenen hun bananenprakje laten kwijlen over dit soort slogans? Hoe verhoudt dit zich tot t-shirts met ironische opdrukken als 'horny bitch'?

Is het gezien de gemiddelde leeftijd van de NRC-lezer niet handiger op ze te maken met de opdruk "Mijn oma is nog niet dement" en "Mijn opa weet de exacte koers van de aandelen die ik erf"?
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Een reactie posten