<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Enge ReclameGadverdamme, wat een enge man! Een gristelijke sportschoolfanaat aan de speed. En hij heeft zijn vriendin duidelijk gedrogeerd, zodat hij al het geld kan inpikken. Of zo.

Sowieso heeft de OHRA weinig verstand van reclame. Ik heb er mijn spaarloonregeling lopen en daarom blijven ze me maar ellende opsturen. Vooral een autoverzekering willen ze me heel graag verkopen. Ik heb geen rijbewijs...
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

9:22 a.m.

Ik zou het denk ik enger vinden als ze je geen autoverzekeringsreclame opstuurden omdat ze *wisten* dat je geen rijbewijs hebt. Dat ze, in jouw geval, je een reageerbuisjesontploffingsschadeverzerkering probeerden aan te smeren.

posted by Blogger Martijn on 9:22 a.m.
 6:03 p.m.

Ik kijk inderdaad ook vaak met mijn twijfels naar de reclameuitingen van Ohra

posted by Blogger Autoverzekering on 6:03 p.m.
 » Een reactie posten