<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Balkenende, debater

Wat de fok is er aan de hand met Balkenende? Jarenlang gaat de man elk debat keihard op zijn bek, met als dieptepunt Margarita-gate en onlangs nog met 'de VOC-mentaliteit'. Maar dan begint de verkiezingscampagne en blijkt JPdeMP ineens een duidelijk, helder verhaal te kunnen houden. Eerst in het debat met Bos - hij verliest, maar maar net, waar je een afgang verwacht - en nu weer in Buitenhof (andere vraag: waarom weten Belgische politici zich wel te kleden?)

Eigenlijk ben ik er een beetje pissig over. Nu het om zijn eigen hachje gaat kan hij het ineens wel. Blijkbaar vindt JPdeMP zich zijn eigen herverkiezing - "Ik ga voor goud!" - belangrijker dan de Algemene Beschouwingen.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Een reactie posten