<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Wetenschappelijk Verantwoord Schelden

Op het werk hangt een stuk uit een discussie in Nature tussen Irwing & Lynn en Blinkhorn. Of tenminste, discussie, het mooie is dat het op een wetenschappelijk verantwoorde methode elkaar voor 'domme idioot die er niets van begrepen heeft' uitmaken is.
Irwing en Lynn zijn begonnen met te beweren dat mannen gemiddeld een hoger IQ hebben dan vrouwen. Blinkinghorn antwoordde "Nietes."
Het welles van Irwing en Lynn gaat dan van:
"Blinkinghorn critizes us for not adopting the principle of weighting results by sample size, and for excluding the very large study from Mexico. This misses a central point of meta-analysis."

In andere woorden: Blinkinghorn, meta-analyse, dat is veel te moeilijk voor jou, daar moet je niets ons de les over proberen te lezen.
Bij Blinkinghorn komt dan de stoom uit zijn oren en hij wordt zo grof als je maar kan worden in Nature:
"I do not say that Irwing and Lynn's approach to meta-analysis is idiosyncratic, rather that their use of it here is methodologically inappropriate, statistically bizarre and unsuited to the estimation of subpopulation parameters."

'Methodologically inappropriate' en 'statistically bizarre'. In Mississippi zouden ze zeggen: "Dem's fightin' words" en het jachtgeweer te voorschijn halen.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Een reactie posten