<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Het Paradijs op de Prairie

Nog meer religieuze propaganda. Dit foldertje werd me een paar weken geleden in de hand gedrukt door twee oudere Surinaamse dames. Volgens mij is het van de Jehova's Getuigen. De voorkant fascineert me:

Blijkbaar is het paradijs te vinden ergens in de Amerikaanse midwest of misschien wel in Canada, gezien de appels, pompoenen, elanden en Indian Summer. Dat ze dat God's own country zo letterlijk nemen wist ik niet.
Overigens gaat de tekst in de folder me een beetje boven de pet:
"God gaf Adam en Eva als deel van de menselijke aard de schitterende gave van een vrije wil - ze waren geen domme robots. Maar om gelukkig te blijven, moesten ze ze hun vrije wil op de juiste manier gebruiken: om Gods wetten te gehoorzamen. God zegt: "Ik, Jehovah, ben uw God, die u leert uzelf baat te verschaffen, die u doet treden op de weg die gij dient te bewandelen" (Jesaja 48:17). Misbruik van de vrije wil zou rampzalig zijn, want de mens is niet gemaakt om onafhankelijk van God een succes van zijn leven te maken."

Vrije wil waarmee je niks mag, behalve Gods wetten gehoorzamen. Ik zou ook in opstand gekomen zijn.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Een reactie posten