<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d5380916813193286218', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Souvenir uit Istanbul I: "The Swamp of Darwinism Must Be Drained"

Het historische deel van Istanbul is nogal een doolhof met allemaal smalle straatjes die alle kanten op draaien en waar dan ook nog eens flinke hoogteverschillen in zitten. Dus we waren een beetje verdwaald toen we ineens op een evangelisch islamitische boekhandel stuiten met een bak voor de deur met 'Free for Tourists' erop. Daarin lag onder andere dit meesterwerk:

Binnenin wordt het nog beter. Alleen de inhoudsopgave al is briljant:

Het is vrij goed geschreven propaganda moet ik zeggen. Als je weinig van evolutietheorie weet zou je er zo maar in kunnen trappen. De beste truc is dat er allerlei uit hun verband gerukte citaten van onverdachte bron als Stephen Jay Gould worden gebruikt en dat die ook keurig in een heel verantwoord notenapparaat allemaal staan vermeld.
Dit wordt afgewisseld met foto's van dit type:

In de toekomst misschien wat sappige citaten uit dit boekje. Maar eerst mijn andere vondst: een hagiografisch stripboek over het leven van Atatürk, uitgegeven door het Turkse ministerie van cultuur.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

10:38 p.m.

Zo je was dus naar Istanbul?
Cool!
Vakantie?

posted by Blogger Mettine on 10:38 p.m.
 6:52 p.m.

Nee, congres.

posted by Blogger Martijn on 6:52 p.m.
 » Een reactie posten