<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d5380916813193286218', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Fisheye


"Kijk," zegt de fotograaf bij het concert van Girls Against Boys in Paradiso, "ik heb een fisheyelens!"
"Oh, dus alle bandleden hebben straks van die rare lachspiegelhoofden?", antwoord ik.
*Flits*
"Godverdomme man, dat ziet er niet uit! Ik lijk die gast van Strapping Young Lad wel."
"Nou, zo lelijk ben je nou ook weer niet."
"Ja, je wordt bedankt."

(Als je naar mijn overhemd kijkt kan je ook zien dat het wie immer lekker warm was in Paradiso.)
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

12:36 a.m.

Op 1 of andere manier vind ik een vergelijking met Bassie toch meer aan de orde.

posted by Anonymous Sjoerd on 12:36 a.m.
 » Een reactie posten