<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d5380916813193286218', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Truthiness

Wat je rechts Amerika moet nageven, is dat ze briljant zijn in propaganda. Waarschijnlijk denkt nog steeds een flink deel van de Amerikanen dat Irak iets te maken heeft met 9/11. Met dank aan Fox, waar ze dat nooit exact gezegd hebben, maar wel ongeveer. Of neem iets als die "Swiftboats Veterans for Truth"-smeercampagne tegen Kerry. Karaktermoord tot het uiterste geperfectioneerd.

Het is pas de laatste tijd dat het meer progressieve gedeelte van de natie terugslaat. Je had eerst Michael Moore, maar die gebruikte precies dezelfde technieken, dus dat was makkelijk te ontzenuwen. Effectiever is Jon Stewart in The Daily Show. Maar pas helemaal goed is The Colbert Report, een spin-off van The Daily Show. Stephen Colbert speelt daarin de narcistische, megalomane rechtse talkshowhost Stephen Colbert. Een concept dat niet langer dan drie afleveringen leuk zo moeten zijn, maar nog steeds werkt.

De eerste aflevering was meteen klassiek. Daarin introduceerde Colbert het woord 'Truthiness', wat meteen werd uitgeroepen tot 'Woord van het Jaar' (hier, onderaan de pagina kan je het filmpje bekijken waarin 'truthiness' wordt geïntroduceerd.)

'Truthiness' had trouwens sterke competitie. Zo werd onder andere 'muffin top' verslagen.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

12:26 p.m.

Colbert heb ik nog niet gezien maar de Daily Show is inderdaad geniaal. En dat op CNN

posted by Blogger rizzx on 12:26 p.m.
 10:58 p.m.

dat is de Weekly Edition.
Colbert en Daily komen elke avond langs op Comedy Central.
Maar op youtube.com zal het vast ook te vinden zijn.

posted by Anonymous alexis on 10:58 p.m.
 8:50 a.m.

Daily Show torrents en Colbert Report torrents

posted by Blogger Martijn on 8:50 a.m.
 » Een reactie posten