<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Gedeeltelijk Eerherstel

De VPRO heeft het nieuwe Lange Frans & Baas B album trouwens op de Luisterpaal gezet. Voorspelbare reacties volgen. Toch vind ik het, ondanks dat 'Het Land van...' er op staat, niet eens slecht. De hoes is bijvoorbeeld erg stijlvol (de kritiek op de ultra-lelijke cover van hun vorige plaat hebben ze zich dus wel aangetrokken.) En 'Stotter', 'Ja, Ja, Ja' en 'Dikke Shit' zijn dikke shit, vergelijkbaar met hun eigen doorbraakplaat 'Je Bent Geen Tijger' en de betere Amerikaanse commerciƫle producties. Daar hebben ze dan ook van afgekeken dat minstens van de helft van de plaat met aalgladde troep in het verlengde van 'Het Land van...' gevuld moet zijn.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

1:02 p.m.

pfft juist van dat commentaar op het 3v12 forum word ik een beetje misselijk. wat een zooitje poeppratende homo's

posted by Blogger rizzx on 1:02 p.m.
 5:38 p.m.

ik vind de nieuwe single best catchy eigenlijk. lichtelijk lachwekkend, maar ergens toch wel lekker. en die donkere meid uit de clip is prachtig.

posted by Blogger bas on 5:38 p.m.
 7:54 p.m.

Zag het ook. Waar hebben ze die vandaan? En wat moet zo'n meisje nou in Diemen-Zuid met zo'n lange slungel in een slechtzittend pak (Lange Frans heeft duidelijk meer verstand van vrouwen dan van mode)?

posted by Blogger Martijn on 7:54 p.m.
 » Een reactie posten