<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

We wachten af...

Net iets te lang getwijfeld of ik de nieuwe Earth nou wel of niet in zo'n mooi gekleurde limited edition extra zwaar vinyl editie moest kopen. Voor: de schitterende hoes en het bonusnummer van een kwartier, tegen: vrij prijzig en platen zijn niet zo handig.

Toen ik eenmaal besloten had was hij natuurlijk allang uitverkocht. Maar de gewone zwarte editie die naar de distro's is gegaan zou nog te koop kunnen zijn. En jawel, NLStore had hem staan, dus de Konkurrent heeft nog een aantal exemplaren liggen. Tenminste: volgens NLStore dus. Gisteren heb ik hem besteld, net is het mailtje gekomen dat de bestelling in behandeling is genomen. Eens kijken of Hex; or Printing in the Infernal Method aankomt en hoe lang het gaat duren. Ik heb er een hard hoofd in.

Tot die tijd staar ik vol verlangen naar de mooie hoes:
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

6:17 p.m.

hij neigt erg naar ambient, dus ik ben benieuwd wat je er van vindt.

posted by Blogger bas on 6:17 p.m.
 7:02 p.m.

Hij staat op de VPRO Luisterpaal, dus ik ken hem al. Carlsson heeft hem geschreven als soundtrack voor Dead Man schijnt en dat is een van mijn lievelingsfilms.

posted by Blogger Martijn on 7:02 p.m.
 6:01 p.m.

Goed spul hoor. Slimme uitweg uit het doomdoolhof ook. Hoop voor je dat NLstore de goederen weet af te leveren, ze willen nog wel eens laks zijn met het updaten van de beschikbaarheid van platen. :(

posted by Blogger OMC on 6:01 p.m.
 » Een reactie posten