<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

D'05

Peter RRRRRRRRRRRRRRRRRRR. de Vries maakt zijn programma bekend. Na vluchtig doorlezen is de conclusie: gefeliciteerd, Peter, je hebt zojuist D'66 heropgericht.

P.S.: Peter is duidelijk niet 'bout it, 'bout it, anders had hij nooit de leuze "Kies voor echte democratie" gekozen. Sinds Parels voor de Zwijnen is dat alleen maar goed voor een instantlachstuip.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

9:09 a.m.

Nee, echte echte echte democratie moet je hebben. (Die '94 shit)

posted by Blogger Koen on 9:09 a.m.
 9:37 a.m.

Ach, ik had het veel erger verwacht dan dit Nieuw Flinkse gebeuren. En hey, als Amadeus en de Gristenen geirriteerd reageren moet je toch iets goed doen. :)

posted by Blogger OMC on 9:37 a.m.
 9:58 a.m.

Amadeus

Amadeus is een baas, weetjewel, met die vette retro 1780-stylee haircut to the max. Kenker, wat is dat vet. Een echte, echte krypto. Die gaat dieper dan de zee.

posted by Blogger Martijn on 9:58 a.m.
 11:15 a.m.

Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

posted by Blogger Ludo on 11:15 a.m.
 11:16 a.m.

ach waren Karl Renner en Ignaz Seipel er nog maar.. Je weet toch.

posted by Blogger Ludo on 11:16 a.m.
 » Een reactie posten