<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d5380916813193286218', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Myth Busted

Als echte betanerd mag ik graag naar Mythbusters kijken. Het is wel iets minder interessant geworden nu ik weet dat Jamie en Adam geen kibbelend homostel zijn, maar het blijft infotainment zoals infotainment bedoeld is.

Ik heb er onder andere van geleerd dat kogels met gemak door centimeters dik staal dringen. Dus als de ruit van de werkkamer van Adequate Rita slechts 'beschadigd' is, dan kan er nooit een Nederlandse Lee Harvey Oswald in de Zwart Madonna hebben gestaan. Hadden ze bij Justitie ook kunnen weten. Als ze naar Myth Busters zouden kijken. Had Balkenende zichzelf ook niet nog belachelijker hoeven maken dan hij al is.

Er zal wel een duif tegen het raam gevlogen zijn of zo.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

9:32 a.m.

Er zal wel een duif tegen het raam gevlogen zijn of zo.

LOL

Dubbele LOL want ik was er ook van overtuigd dat die twee zo homo, homo waren als het maar kon.

Mijn favoriete aflevering is die van de essentiele vraag die mij als kind al bezighoudt: kan je een val met een lift overleven door op het laatste moment omhoog te springen. :)

posted by Blogger OMC on 9:32 a.m.
 12:06 p.m.

die met die haren op zijn hoofd kijkt altijd veel te wellustig naar zijn nieuwste vrouwelijke aanwinsten in het mythbusters-team, dus dat die geen homo is was me al duidelijk.

posted by Blogger bas on 12:06 p.m.
 8:17 p.m.

Die met het vliegtuig en de kogels en, hoe kan het ook anders, later het springstof was duidelijk het leukst. Al had dat met die rottende varkens ook wel wat.

posted by Anonymous Sjoerd on 8:17 p.m.
 1:36 p.m.

En kan dat Omar?

posted by Anonymous Frank on 1:36 p.m.
 2:51 p.m.

Nee Frank, helaas niet. :)
Je moet teveel snelheid compenseren met die sprong (eigenlijk vrij basis-natuurkunde maar dat is alweer zolangggg geleden.)

Blijf de vraag waarom een liftbediende ooit in het Empire State Building een val met een neerstortende lift van een vrij belachelijke hoogte heeft kunnen overleven.

posted by Blogger OMC on 2:51 p.m.
 3:48 p.m.

Dat kwam doordat de lucht die onder de lift werd samengeperst als remmer werkte.

posted by Blogger Martijn on 3:48 p.m.
 4:02 p.m.

Zou je niet het beste helemaal plat op de grond kunnen gaan liggen, of wordt je dan alsnog platgedrukt?

posted by Anonymous sjoerd on 4:02 p.m.
 » Een reactie posten