<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d5380916813193286218', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Keine Wahl

Je zal maar Duitser zijn. Dan mag je binnenkort naar de stembus en heb je de keus uit:
  • Gerhard Schröder, een enge gladjakker die in zeven jaar werkelijk helemaal niks bereikt heeft.
  • Diens sidekick Joschka Fischer. Beide heren blinken alleen uit in het aan de haak slaan van jonge , knappe vrouwen (ook een gave, maar het heeft zo weinig invloed op de werkeloosheid en het begrotingstekort.)
  • Angela Merkel. Een christen-democrate, dus per definitie ideeënloos. En dan ook nog met Reagan als inspiratiebron.
  • Die nieuwe enge partij van oud-Stasi-informanten die DDR-retoriek mengt met een flinke dosis xenofobie.
  • De FDP, de minst zichtbare oppositiepartij ooit.
Ik zou het in ieder geval niet weten. In Duitsland hebben ze ook een stemwijzer, der Wahl-O-Mat. Op Duitslandweb hebben ze daar de Nederlandse vertaling van staan. Kwam uit dat ik op de Groenen zou hebben moeten stemmen. Terwijl ik nog wel voor het openhouden van de kerncentrales was.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

9:04 p.m.

wel wel.. PDS ist mein partei!

grappig.. Ook de PDS vindt kennelijk dat Turijke volwaardig lid van de EU moet worden.

posted by Blogger Ludo on 9:04 p.m.
 1:15 a.m.

ik vraag me ondertussen af of het in andere landen dan zoveel beter is. ware het niet dat een blanco stem in belgië naar de grootste partij gaat, dan onthield ik me bij volgende stemming gewoon. er is spijtig genoeg geen alternatief.

posted by Blogger Vincent Romain on 1:15 a.m.
 11:17 a.m.

Die Duitslandweb-link deed het niet zo goed. Ik dacht: met mijn talenknobbel en Duitslandkennis die ik gewoon de Duitstalige versie.

"Der Kündigungsschutz soll gelockert werden"

Uhmmm.. tja.

posted by Blogger Koen on 11:17 a.m.
 » Een reactie posten