<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d5380916813193286218', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Tainted Love

Het origineel van 'Tainted Love' is niet van Soft Cell en al helemaal niet van Marilyn Manson. Beide versies zijn trouwens best goed, wat de kracht van dit nummer van de hand van Ed Cobb, die ook 'Dirty Water' en 'Sometimes Good Guys Don't Wear White' schreef, maar aangeeft.

Maar de originele en tot nu toe nog steeds beste versie is de soulstamper van Gloria Jones. Om nou te voorkomen dat Jones gereduceerd wordt tot louter onderwerp van een instinkvraag bij popquizzen - wat nog versterkt wordt door het feit dat ze de vrouw was van Marc Bolan en achter het stuur zat bij diens fatale auto-ongeluk - stel ik hierbij Jones' versie hier beschikbaar. Ook op p2p-netwerken is hij lastig te vinden, dus moet je het doen met deze van krakend en zelfs een keer overslaand vinyl geripte versie.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

9:36 a.m.

Voor een spat- en kraakvrije versie: http://s26.yousendit.com/d.aspx?id=3AVTIVF1AXPKD3NVCO2GKHJT3B

posted by Blogger Guuzbourg on 9:36 a.m.
 1:43 p.m.

Mijn dank is groot!

posted by Blogger Martijn on 1:43 p.m.
 » Een reactie posten