<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d5380916813193286218', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Irrationele haat

Waarom komt het opborrelen uit het zwartste van mijn ziel als ik Hans Wolde Brand bier zie aanprijzen op televisie? Waarom zit ik schuimbekkend voor de televisie? Waarom vind ik dat die man tegen de muur moet? Wat maakt dat de bijschnabbelende Maastrichtse restauranthouder voor mij is wat negers zijn voor de rascist en joden voor de anti-semiet? Noch met restauranthouders noch met Maastrichtenaren noch met Brand bier heb ik slechte ervaringen.

Ik weet het echt niet (hoogstens ben ik er in mijn jeugd wat te weinig aan bloot gesteld.) Maar eng vind ik het wel.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

7:31 p.m.

Haha, die kreeg ik ook meteen voor mijn mik en dacht iets van "jij moet heel erg DOOD!" Combinatie van dat hoofd + dat popi-jopi gebabbel + dat accent wat te vet wordt aangezet (gok ik).

posted by Blogger OMC on 7:31 p.m.
 10:19 a.m.

die campagne geeft me het idee dat Brand biologisch is gebrouwen.

posted by Blogger Ludo on 10:19 a.m.
 10:56 a.m.

Brand is al heel lang onderdeel van Heineken. die gast spreekt overigens geen Limburgs maar Brabants.

posted by Blogger theo on 10:56 a.m.
 9:03 p.m.

ha dank voor de voorzet Theo..
Het walgelijke Volkskrant magazine maakte ooit een fout waar ik nog spijt van heb dat ik geen ingezonden brief heb gestuurd, in een groot nonsens artikel over Brabants werd daar Maud Hawinkels opgevoerd als typische Brabander.

Tenenkrommend.

posted by Blogger Ludo on 9:03 p.m.
 9:22 p.m.

dat artikel uit Volkskrant magazine herinner ik me. nooit meer gekocht die kutkrant.

overigens stoort de reclame mij niet en geef ik hem ook nog eens gelijk: Maastricht is de mooiste stad van Nederland.

posted by Blogger theo on 9:22 p.m.
 » Een reactie posten