<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Reality-show pitch

Vrijgezelle mannen strijden om de hand van een zeer gefortuneerde weduwe met de nodige macht. Onverkwikkelijke taferelen in haar familie betreffende aanhangen van twijfelachtige religieuze leiders, buitenechtelijke relaties, omgang met zware criminelen en omkoping hebben de dame in kwestie zeer kieskeurig gemaakt. Bovendien hecht ze zwaar aan ouderwetse normen en waarden. Zij zal de gegadigden dan ook onderwerpen aan zeer zware tests. Kunnen ze kwezelige werknemers die op basis van wat lettertjes op papier denken iets over ze te vertellen hebben op subtiele wijze de mantel uitvegen? Staan ze sterk genoeg in hun schoenen om af te zeggen als er een officiƫle uitnodiging komt voor de begrafenis van een vervelende kennis net als er een familie-uitje gepland is? Hoe staat het met het niet in slaap vallen tijdens lange toespraken?

In de grote finale zullen de laatst overgebleven kandidaten een zakloop/koekhap/ringsteek-parcours afleggen om tot een winnaar te komen. Uitzenddatum: 30 april.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Een reactie posten