<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Verstoord sociaal proces.

Sinds 1 januari moet je bij de kantine van mijn werkgever chippen.

Waarschijnlijk is de bedoeling geweest om de met lunchtijd af en toe flink uit de klauwen lopende rijlengte te verminderen. Objectief is die opzet - na een aanloopperiode met technische problemen en mensen die met een dienblad vol soep en kroketten, maar zonder chipknip bij de kassa kwamen - geslaagd. Maar er is wel iets fundamenteels veranderd.

Kwam je vroeger bij de kassa, dan zei je "Goedenmiddag" tegen de kassajuffrouw. Die zei dan "Goedenmiddag, dat is dan drie euro twee├źndertig" terug. De kantine rond namelijk niet af.

Dan zocht je het geld bij elkaar, overhandigde het en zei "Alstublieft."
"Dankjewel, eet smakelijk."
"Ja, bedankt."

Nu met de chipknip klopt dat hele scenario niet meer. Alleen het 'Goedenmiddag' blijft gehandhaafd. Maar het bedrag hoeft niet meer genoemd te worden, want dat verschijnt op het schermpje van de chipkniplezer. Er is ook geen fysiek handelen meer van de kassajuffrouw om de transactie af te ronden. Je drukt op de groene knop en je hebt betaald.

Het gevolg is een rij mensen die zwijgend als een begrafenisprocessie langs een sjacherijnig kijkende, eveneens zwijgende kassajuffrouw schuift.

Het zou met niet verbazen als dit gaat leiden tot oplopend ziekteverzuim in de kantine.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

11:28 p.m.

Werk je op de afdeling 'schurend'? ;-)

posted by Blogger Marieke on 11:28 p.m.
 12:23 p.m.

Meer snijden en hakken bij Pathologie.

Typische trouwens dat mijn worsteling om een goede vertaling voor 'abrasive' te vinden er zo uitspringt.

posted by Blogger Martijn on 12:23 p.m.
 12:24 p.m.

Oh, ik zie nu pas dat er de link fout was. Snel verbeteren.

posted by Blogger Martijn on 12:24 p.m.
 3:06 p.m.

De invoering van de chipknip in de bedrijfskantine brengt echter ook verbroedering teweeg. Als je je pasje uitleent aan een collega die bij de kassa staat met een rooie kop en een dienblad vol eten, maar zonder voldoende saldo, maak je vrienden.

posted by Anonymous Els on 3:06 p.m.
 » Een reactie posten