<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

The Underground in America

Naar aanleiding van de moord op 'Dimebag' Darrell Abbott een stuk over Pantera, white trash en het meesterwerk The Great Southern Trendkill op de Subjectivisten.
Te lang? Kijk dan in ieder geval naar de videoboodschap die ex-Pantera zanger Phil Anselmo opnam naar aanleiding van de moord. Real-life Gummo.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

10:16 p.m.

Fascinerend filmpje natuurlijk. Maar wat heeft de heavy metal press nou eigenlijk verkeerd gedaan?

posted by Blogger OMC on 10:16 p.m.
 5:12 p.m.

Zijn uitspraken afgedrukt waarschijnlijk.
Het verbaast me altijd dat de man nog heel behoorlijke songteksten schreef.

posted by Blogger Martijn on 5:12 p.m.
 » Een reactie posten