<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Ejaculatievolume

Heya!

Has your cum ever dribbled and you wish it had shot out?
Have you ever wanted to impress your girl with a huge cumshot?

SPUR-M is the only site to offer an all natural male enhancement
formula that is proven to increase your sperm volume by up to 500%.
Our highly potent, volume enhancing formula will give our results
in days and comes with an impressive 100% guarantee.

Imagine the difference (look and feel) between dribbling your cum
compared to shooting out burst after burst. Try SPUR-M now! and
with our money back guarantee you have absolutely nothing to lose!

Look here: http://blah-rx.com/enter.php

Naast spiermassa, opleidingsniveau en penislengte is volgens de heren spammers nu ook je ejaculatievolume van belang voor je succes op relationeel gebied. Inderdaad hoor je dit soort conversaties steeds meer:
"Goh, ben je bij hem weg? En het was zo'n knappe man. Ik moest ook altijd erg om hem lachen. En hij had toch een goede baan?"
"Ja hoor, hij verdiende dik drie ton netto. Nee, wat dat betreft was het de ideale man."
"Waarom heb je het dan uitgemaakt? Toch niet...?"
"Ja, vanwege de sex. Op zich kon-ie wel lekker neuken, op orgasmegebied had ik niks te klagen. Maar totaal geen ejaculatievolume, hè"
"Gat, ja, zo'n vriendje heb ik ook gehad. Het heeft nog een tijd geduurd voor ik het door had, want hij stond er altijd op condooms te gebruiken. Zogenaamd voor de veiligheid... Meteen gedumpt toen ik er achter kwam dat hij nog geen deuk in een pakje boter schoot."
Maar ik ga ondertussen. tussen alle artikelen en tv-shows over anusbleking, bilimplanten en testikellifts door, wel steeds meer zien in Michel Houellebecqs tirades over sex en decadentie in de westerse maatschappij.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

7:51 p.m.

Vraag ik me opeens af: wat doet Cialis eigenlijk?

posted by Blogger martijn on 7:51 p.m.
 8:04 p.m.

Hetzelfde als Viagra, maar dan van een andere fabrikant (de echte dan, niet wat ze in de spam aanbieden, dat bevat zelden of nooit werkzame stof.)

posted by Blogger Martijn on 8:04 p.m.
 » Een reactie posten