<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Mompelen met LCD Soundsystem

Ik ga iets zeggen over LCD Soundsystem.

Niet veel, want daarvoor heb ik er niet genoeg verstand van. En mensen die iets roepen over dingen waar ze geen verstand van hebben zijn er al genoeg. Mijn enige bijdrage aan de hele Vet Geluid polemiek zal dan ook bestaan uit de mededeling dat muziek die lomp en hard is, veel bas heeft en flink vooruit gaat nooit slecht kan zijn.

Maar wat ik dus eigenlijk wil zeggen is dat 'Movement' de beste mompelsingle is in jaren.

De ultieme mompelsingle is natuurlijk 'Louie Louie' (bijna alle versies), op de voet gevolgd door 'Blue Suede Shoes' in de Elvis-uitvoering. Jon Spencer maakt alleen maar mompelsingles, maar verder zijn ze tegenwoordig dun gezaaid dankzij betere productietechnieken en de opkomst van de mooizingerij in de r&b.

Het leuke aan een mompelsingle is dat je kan meezingen wat je wilt, als je maar die paar woorden meepakt die wel verstaanbaar zijn. In het geval van 'Movement' zijn dat dus 'movement' en 'discipline'. Nog leuker is op willekeurige momenten "That's right!", "Yeah, baby!" of "Give it to me!" door de plaat heen te schreeuwen, alsof je het wel verstaat.

Wel mee oppassen, want E. en ik zijn er na een erg goed JSBX-concert een zomer aan verslaafd geweest, dit tot grote irritatie van andere vrienden die alle te pas en te onpas gescandeerde "You got the flavor!"'s en "Yeah, baby!"s een beetje zat werden.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

9:05 p.m.

Inderdaad, het voordeel van Movement is dat je er zelf heel makkelijk een eigen onzintekst van kan maken, zo zit ik maar al te vaak op de fiets te scanderen: "it's like a movement-ah without-ah cult-ah" en allerhand variaties daarop.

posted by Blogger OMC on 9:05 p.m.
 » Een reactie posten