<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Rita Verkafka

Je moet het Rita Verdonk nageven: ze is standvastig. Nu duidelijk is geworden dat wat iedereen die ooit ook maar een beetje heeft nagedacht over de rechtsstaat de hele tijd al zei, namelijk dat je allochtonen niet kan verplichten om bijvoorbeeld te leren schrijven, omdat er ook Nederlandse analfabeten zijn, neemt Rita bruusk de volgende stap op weg naar kafkaƫsk totalitairisme: ook Nederlanders kunnen verplicht worden in te burgeren.
(De volgende stap is waarschijnlijk dat je alleen maar mag inburgeren als je een inburgeringscertificaat hebt.)
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

1:14 p.m.

Dit vind ik echt het achterlijkste argument tegen inburgering: 'namelijk dat je allochtonen niet kan verplichten om bijvoorbeeld te leren schrijven, omdat er ook Nederlandse analfabeten zijn'

Omdat er ook Nederlanders zijn die een groot probleem hebben, hebben nieuwkomers ook recht op een groot probleem.

posted by Blogger Marieke on 1:14 p.m.
 9:51 p.m.

Dat is niet wat er staat. Het gaat zelfs niet om de vraag of "inburgering" (wat je daar ook onder verstaat) iets positiefs dan wel iets negatiefs is.
Het punt is puur dat het juridisch niet klopt als je een eis oplegt aan niet EU-burgers waaraan EU'ers niet hoeven te voldoen.

posted by Blogger Martijn on 9:51 p.m.
 11:45 a.m.

Je hebt gelijk. Ik was wat kort door de bocht. Ik trek het verzet tegen (delen van) inburgering gewoon nogal slecht. Het recht op analfabetisme trek ik nog minder, trouwens.

posted by Blogger Marieke on 11:45 a.m.
 » Een reactie posten