<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

HuuraftrekJaarlijks worden miljarden euro's subsidie uitgegeven om een deel van de Nederlandse bevolking te bevoordelen. En wel het deel waarvoor het het minst noodzakelijk is. Elke keer als iemand met een goed betaalde vaste baan besluit dat hij of zij de behoefte voelt tot een nieuw Siematicje of dat een ligbad ook niet gek zou zijn, gaat dat ten koste van een minder welgesteld deel van de bevolking. Wat voor zo'n verbouwinkje hoog je immers gewoon de hypotheek op, zodat je de rente kan aftrekken van de belasting.

De huurder kijkt ondertussen knarsentandend toe, ook al omdat zijn huisbaas de huur wel met het maximale percentage verhoogd heeft, maar een nieuwe combiketel te veel gevraagd was. En nee, de huurder kan niet kopen. De huurder is namelijk een alleenstaande met een tijdelijk contract. Daar komen er trouwens steeds meer van in Nederland.

Of dat allemaal niet erg genoeg is komt minister Dekker ineens met een leuk idee. Waarschijnlijk voelde de minst bekende minister van Nederland de behoefte zich ook eens lekker te profileren.

Achterlijk natuurlijk en de Woonbond is daarom nu begonnen met een actie: huurders moeten uit het oogpunt van rechtsgelijkheid met hun huizenbezittende landgenoten bij de belastingdienst huuraftrek aanvragen.


« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

6:05 p.m.

Kreeg vandaag een brief van VROM: alle huurders krijgen eenmalige uitkering van 30 euro, die in de maand december zal worden overgemaakt. "Deze uitkering wordt mogelijk gemaakt door de woningcorporaties en beleggers die daarvoor ruim 28 miljoen euro bijeen hebben gebracht."
Was getekend, Sybilla M. Dekker.
Leuk natuurlijk, maar waarom heeft men dit bijeen gebracht?

Ik ondersteun de actie Martijn, maar op de site van de Woonbond kan ik in ieder geval het H-formulier geheel niet vinden.

posted by Blogger Gerard on 6:05 p.m.
 9:08 p.m.

*Alle* huurders? Ook de reeds vogelvrijverklaarden die in de vrije sector zitten?
Ik las trouwens vandaag in de krant dat de de Tweede Kamer niet bijster gecharmeerd is van het plan van Dekker.

posted by Blogger Marieke on 9:08 p.m.
 12:13 a.m.

"Alle huurders waarvan vaststaat dat zij op 1 januari 2005 recht hebben op huursubsidie ontvangen de eenmalige uitkering in de loop van december. Deze eenmalige uitkering is voor iedereen gelijk, ongeacht huishoudsamenstelling, huur of inkomen."

Hmm, enkel huurders die huursubsidie ontvangen dus.

posted by Blogger Gerard on 12:13 a.m.
 12:57 p.m.

Ah, ik had ook al niks gehoord.
Het Huuraftrek-formulier kan ik ook niet vinden, misschien hebben ze de actie bedacht op de manifestatie en moet het nog gemaakt worden.

posted by Blogger Martijn on 12:57 p.m.
 2:47 p.m.

Hier staan de diverse acties. Een e-mail sturen naar de Hoge Heren In Den Haag kan ook.
http://www.woonbond.nl/service/betaalbaarheid/index.htm

Het maakt mij allemaal niets uit, want ik woon al in een geliberaliseerde huurwoning ;-)

posted by Blogger Marieke on 2:47 p.m.
 2:50 p.m.

Overigens staan in dat RTL-stukje dat je linkt wel wat fouten. Bijvoorbeeld: "Verhuurders mogen voortaan bij 25% van alle huurhuizen de huren verhogen. Nu is dat nog 5%." Da's natuurlijk onzin, elkaar jaar gaan *alle* huren omhoog.

Nou ja, ik ga weer aan 't werk. Ik moet ook mijn huur betalen! (En de schoorsteen moet roken en er moet brood op de plank)

posted by Blogger Marieke on 2:50 p.m.
 » Een reactie posten