<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Bernhard en Bond

Nou ben ik er dus nog steeds niet achter, ondanks al die retrospectieven over het leven van prins Bernhard. Maar nergens dus iets over de Bernhard/James Bond-connectie.
Die is er wel, want Ian Fleming heeft een tijdje Bernhard in de gaten moeten houden, omdat de Engelsen het voormalige NSDAP-lid niet vertrouwden.
En vervolgens wordt diezelfe Fleming wereldberoemd met boeken over een vrouwenverslindende playboy spion. Ik meen me te herinneren dat Rene Zwaap ooit eens heeft lopen verkondigen dat het Bernhard was die zijn wodka-martinis "shaken, not stirred" dronk.
Maar ik kan er dus nergens meer over googlen. Jammer.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Een reactie posten