<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Nog echter dan Georgina - Groene heeft sexier cover dan Playboy


(Ere wie ere toekomt: de foto is van Jeroen Oerlemans. Wie het meisje is staat er niet bij.)
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

11:40 p.m.

Slim meisje met sjaal, ja ik snap het (maar ik ben het over vrouwen nog nooit met je oneens geweest :)

posted by Blogger OMC on 11:40 p.m.
 12:57 a.m.

Prachtige foto, prachtige meid. Zo iemand die zich niet laat opsluiten door een foto maar die leven en beweging suggereert, waardoor je kunt blijven kijken. Erg fraai.

posted by Blogger Gerard on 12:57 a.m.
 9:25 p.m.

Heren toch!

posted by Blogger Vincent Romain on 9:25 p.m.
 » Een reactie posten