<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-8034704248133309619', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Fisheye

29.7.06

"Kijk," zegt de fotograaf bij het concert van Girls Against Boys in Paradiso, "ik heb een fisheyelens!"
"Oh, dus alle bandleden hebben straks van die rare lachspiegelhoofden?", antwoord ik.
*Flits*
"Godverdomme man, dat ziet er niet uit! Ik lijk die gast van Strapping Young Lad wel."
"Nou, zo lelijk ben je nou ook weer niet."
"Ja, je wordt bedankt."

(Als je naar mijn overhemd kijkt kan je ook zien dat het wie immer lekker warm was in Paradiso.)

Abou Jahjah heeft een goed idee.

17.7.06
Hij gaat in Libanon tegen het Zionistische grootkapitaal vechten. Tenminste, dat zegt-ie. We moeten het nog zien.

Intelligente mensen hebben nu voorgesteld dat Gretta Duisenberg hem daarbij vergezelt. En dat Leon de Winter dan gaat helpen deze grote bedreiging voor Israël te bestrijden.
(Leuk blog trouwens.)

(via)

Wetenschappelijk Verantwoord Schelden

10.7.06
Op het werk hangt een stuk uit een discussie in Nature tussen Irwing & Lynn en Blinkhorn. Of tenminste, discussie, het mooie is dat het op een wetenschappelijk verantwoorde methode elkaar voor 'domme idioot die er niets van begrepen heeft' uitmaken is.
Irwing en Lynn zijn begonnen met te beweren dat mannen gemiddeld een hoger IQ hebben dan vrouwen. Blinkinghorn antwoordde "Nietes."
Het welles van Irwing en Lynn gaat dan van:
"Blinkinghorn critizes us for not adopting the principle of weighting results by sample size, and for excluding the very large study from Mexico. This misses a central point of meta-analysis."

In andere woorden: Blinkinghorn, meta-analyse, dat is veel te moeilijk voor jou, daar moet je niets ons de les over proberen te lezen.
Bij Blinkinghorn komt dan de stoom uit zijn oren en hij wordt zo grof als je maar kan worden in Nature:
"I do not say that Irwing and Lynn's approach to meta-analysis is idiosyncratic, rather that their use of it here is methodologically inappropriate, statistically bizarre and unsuited to the estimation of subpopulation parameters."

'Methodologically inappropriate' en 'statistically bizarre'. In Mississippi zouden ze zeggen: "Dem's fightin' words" en het jachtgeweer te voorschijn halen.

Het Paradijs op de Prairie

6.7.06
Nog meer religieuze propaganda. Dit foldertje werd me een paar weken geleden in de hand gedrukt door twee oudere Surinaamse dames. Volgens mij is het van de Jehova's Getuigen. De voorkant fascineert me:

Blijkbaar is het paradijs te vinden ergens in de Amerikaanse midwest of misschien wel in Canada, gezien de appels, pompoenen, elanden en Indian Summer. Dat ze dat God's own country zo letterlijk nemen wist ik niet.
Overigens gaat de tekst in de folder me een beetje boven de pet:
"God gaf Adam en Eva als deel van de menselijke aard de schitterende gave van een vrije wil - ze waren geen domme robots. Maar om gelukkig te blijven, moesten ze ze hun vrije wil op de juiste manier gebruiken: om Gods wetten te gehoorzamen. God zegt: "Ik, Jehovah, ben uw God, die u leert uzelf baat te verschaffen, die u doet treden op de weg die gij dient te bewandelen" (Jesaja 48:17). Misbruik van de vrije wil zou rampzalig zijn, want de mens is niet gemaakt om onafhankelijk van God een succes van zijn leven te maken."

Vrije wil waarmee je niks mag, behalve Gods wetten gehoorzamen. Ik zou ook in opstand gekomen zijn.

Souvenir uit Istanbul I: "The Swamp of Darwinism Must Be Drained"

5.7.06
Het historische deel van Istanbul is nogal een doolhof met allemaal smalle straatjes die alle kanten op draaien en waar dan ook nog eens flinke hoogteverschillen in zitten. Dus we waren een beetje verdwaald toen we ineens op een evangelisch islamitische boekhandel stuiten met een bak voor de deur met 'Free for Tourists' erop. Daarin lag onder andere dit meesterwerk:

Binnenin wordt het nog beter. Alleen de inhoudsopgave al is briljant:

Het is vrij goed geschreven propaganda moet ik zeggen. Als je weinig van evolutietheorie weet zou je er zo maar in kunnen trappen. De beste truc is dat er allerlei uit hun verband gerukte citaten van onverdachte bron als Stephen Jay Gould worden gebruikt en dat die ook keurig in een heel verantwoord notenapparaat allemaal staan vermeld.
Dit wordt afgewisseld met foto's van dit type:

In de toekomst misschien wat sappige citaten uit dit boekje. Maar eerst mijn andere vondst: een hagiografisch stripboek over het leven van Atatürk, uitgegeven door het Turkse ministerie van cultuur.