<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Popple

Kunstenares Tinkebell heeft een klein relletje veroorzaakt met haar hamsterballen en haar kat/hond. Komkommertijd zullen we maar denken.

Die kat/hond - hij heet 'de Popple' - vind ik wel een grappig ding. Goed gemaakt ook.

Dat de Partij voor de Dieren moeilijk doet is nog wel te begrijpen. Die zijn daar consequent in. Maar de gemiddelde hamburgereter met leren tas of jas zou zelf moeten begrijpen dat hij of zij hypocriet is. Wie in een leren jas loopt is immers zelf een soort van popple.

Het flauwst is echter Art Rotterdam woordvoerder Michael Huyser. Die wil zich niet in een wespennest steken en gooit het over de 'slechte kunst'-boeg om het debat te ontlopen: "Hij vindt de kathond een puberale kunstvorm. Een te makkelijke, shockerende manier om een misstand aan te kaarten."

Iets zegt me dat hij vast niet zo zou hebben gereageerd als This little piggy went to market, this little piggy stayed at home of Away from the flock van Damien Hirst aan hem waren aangeboden. Dan was er iets uitgekomen over 'de ironie van de mortaliteit en de ontkenning van de sterfelijkheid in de 21e eeuw'.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

1:16 p.m.

LOL. Dat "slechte kunst" argument komt idd altijd langs. Lafjes natuurlijk.

posted by Blogger OMC on 1:16 p.m.
 » Een reactie posten