<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Obamaritatie

Barack Obama dus. Blijkbaar zijn veel meer mensen de gladde therapeutische positivo babbels van deze ongetwijfeld goedbedoelende, maar vooral irritatie opwekkende presidentskandidaat zat.

Eén daarvan heeft de fantastische site barackobamaisyournewbicycle.com opgezet. Of dat met financiële ondersteuning van de Clinton-campagne was weet ik niet. Wat ik wel weet:

  • Barack Obama gebruikt mijn stem als zijn ringtone.
  • Barack Obama heeft bloemen voor me gekocht.
  • Barack Obama heeft zich geabonneerd op de feed van dit weblog.

(via)
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Een reactie posten