<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Kamervragen

Tofik Dibi heeft het onzalige plan opgevat kamervragen te stellen naar aanleiding van Lange Frans en Baas B.'s 'Kamervragen'. Een aantal mensen vindt dat cynisch van Dibi.

Politici moeten een beetje cynisch zijn; we willen niet te veel van dat Obama-stijl 'Yes we can!' newagegewauwel. Maar ik zou deze actie eerder opportunistisch dan cynisch willen noemen. Een waarlijk cynische politicus zou het onsamenhangende paranoïde gebral van vroegdementerende Zuid-Diemenaren slechts gebruiken om zijn eigen cultuurpessimisme mee aan te vullen.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Een reactie posten