<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

De aartsbisschop en de sharia

Help! De aartsbisschop van Canterbury heeft enge dingen gezegd! Engeland moet aan de sharia!

Feitelijk heeft de aartsbisschop een lezing gegeven. Die heet Civil and Religious Law in England: a Religious Perspective en begint zo:
"The title of this series of lectures signals the existence of what is very widely felt to be a growing challenge in our society – that is, the presence of communities which, while no less 'law-abiding' than the rest of the population, relate to something other than the British legal system alone. But, as I hope to suggest, the issues that arise around what level of public or legal recognition, if any, might be allowed to the legal provisions of a religious group, are not peculiar to Islam: we might recall that, while the law of the Church of England is the law of the land, its daily operation is in the hands of authorities to whom considerable independence is granted. And beyond the specific issues that arise in relation to the practicalities of recognition or delegation, there are large questions in the background about what we understand by and expect from the law, questions that are more sharply focused than ever in a largely secular social environment. I shall therefore be concentrating on certain issues around Islamic law to begin with, in order to open up some of these wider matters."

Dit is de eerste alinea van een stuk of twintig, waarvan een flink aantal nog een stuk langer en ingewikkelder dan deze. Voor een gezellig avondje entertainment moet je niet bij dr. Rowan Williams zijn.

Het ook ook duidelijk dat dr. Williams niet iemand is die verhalen houdt die eenvoudig zijn samen te vatten in de taal van The Sun en dat alle pogingen daartoe inderdaad wel tot misverstanden moeten leiden.

Hij heeft nu een persbericht doen uitgaan, maar ik ben bang dat het nog steeds iets boven het Jip-en-Jannekeniveau zit dat nodig is om misverstanden definitief uit de weg te ruimen:
"In his lecture, the Archbishop sought carefully to explore the limits of a unitary and secular legal system in the presence of an increasingly plural (including religiously plural) society and to see how such a unitary system might be able to accommodate religious claims. Behind this is the underlying principle that Christians cannot claim exceptions from a secular unitary system on religious grounds (for instance in situations where Christian doctors might not be compelled to perform abortions), if they are not willing to consider how a unitary system can accommodate other religious consciences. In doing so the Archbishop was not suggesting the introduction of parallel legal jurisdictions, but exploring ways in which reasonable accommodation might be made within existing arrangements for religious conscience."

Het is bijna schattig te zien hoezeer ze in de Anglicaanse kerk nog geloven in de kracht van een zorgvuldig opgebouwd genuanceerd betoog tussen gentlemen. Kopje thee erbij natuurlijk en na afloop een fijn glaasje port of single-malt whiskey.

Wat ik er zelf van vind? Niks eigenlijk. Ik kwam ook niet door die toespraak heen, om precies te zijn ben ik afgehaakt bij "The danger arises not only when there is an assumption on the religious side that membership of the community (belonging to the umma or the Church or whatever) is the only significant category, so that participation in other kinds of socio-political arrangement is a kind of betrayal." Mocht jij verder komen en toch nog iets schokkends tegenkomen, laat het me dan weten.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

9:23 p.m.

De Guardian had vandaag wel een aantal aardige , verhelderende stukken.

posted by Blogger martijn on 9:23 p.m.
 9:25 p.m.

(Met onder meer dit.)

posted by Blogger martijn on 9:25 p.m.
 » Een reactie posten