<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Verklaring van Verbondenheid

"Buitenlanders die Nederlander willen worden, moeten binnenkort een verklaring afleggen om hun verbondenheid met Nederland uit te spreken."


Echt, wie verzint nu zo een fokking nazinaam? Gaan ze er ook iets bij doen met monnikspijen en bloedoffers?

Als je zoiets doet, omdat je de behoefte voelt tot kinderachtige symboliek en achterhaald nationalisme, noem het dan in ieder geval gewoon 'Procedure tot verkrijging van het Nederlanderschap, formulier 93c' en scheep niet die arme nieuwe Nederlanders met iets op waar ze meteen de slappe lach/braakneigingen van krijgen.

Zelf heb ik als fervent republikein nog wel eens probleemloos trouw aan de koningin gezworen. Nou ja, probleemloos, ik kreeg dus de slappe lach. Maar verder is het zoals een mede-republikein het zei: "Als we ooit dan de monarchie moeten verdedigen, dan breken we gewoon lekker onze belofte."
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

2:18 p.m.

Zo aan die foto te zien vinden ze het bij NOS ook niks. :) Zullen dan wel weer woedende kamervragen over worden gesteld (die foto bedoel ik. ;)

posted by Blogger OMC on 2:18 p.m.
 5:59 p.m.

Hoera, niet alleen buitenlanders

(Ik reken er maar alvast op dat, als ik straks als emigrant eens op een Nederlandse luchthaven land, ik in een apart kamertje met een grote rood-wit-blauwe vlag aan de muur door drie mannen in uniform word ondervraagd, over waarom ik dit Fantastische Land heb verlaten.)

posted by Blogger martijn on 5:59 p.m.
 » Een reactie posten