<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Verarmd Netwerk

Netwerk kwam bij ons op het lab filmen. Er is namelijk een soldaat van 26 die in Bosnië is geweest en die heeft nu blaaskanker. Daarvoor wordt hij behandeld bij ons op het ziekenhuis en bij ons in de groep wordt onderzoek gedaan aan blaaskanker. De soldaat zelf denkt dat zijn blaaskanker komt van verarmd uranium.

Ik zei al dat het niks zou worden. Ze kwamen vast alleen maar vissen om aan de uroloog of aan mijn baas de uitspraak te ontlokken dat verarmd uranium kankerverwekkend is. Het is Netwerk, weet je wel. Iedereen was het ook eigenlijk wel met me eens. De persvoorlichter was ook al langsgekomen om speciaal tendentieuze strikvragen Netwerk-stylo te stellen. Waar iedereen keurig de juiste antwoorden op gaf: dat er hier geen onderzoek wordt gedaan aan verarmd uranium en we geen experts zijn en dat niet vast te stellen is wat de oorzaak van de kanker is.

Toch was het grootste deel van het lab braaf komen opdraven om 8:00 's ochtends(!) voor de opnames. Dat het bij Netwerk blijkbaar ochtendmensen zijn, vergrootte mijn wantrouwen jegens het programma alleen maar.

Vertrouw nooit een ochtendmens.

Gisteren was dan de uitzending.
Het was nog erger dan verwacht. Blijkbaar omdat iedereen zich keurig aan het protocol had gehouden en niks pro-"verarmd uranium veroorzaakt kanker" had gezegd waren de labopnames teruggebracht tot wat sfeershots tussendoor.

Maar misschien zijn we ook wel gewoon te saai of te lelijk voor op tv.

Ondertussen wordt ook nog wat samenzweringstheorie over ons uitgestort. Mevrouw Miller bij het Pentagon zou bewezen hebben dat verarmd uranium kanker kan veroorzaken, maar dat wordt onder de pet gehouden. Mevrouw Miller mocht ook niet op Netwerk komen praten. Netwerk probeert ons wijs te maken dat het Pentagon hun probeert wijs te maken dat dat is omdat mevrouw Miller geen onderzoek doet naar verarmd uranium.

Wie er een beetje verstand van heeft kan horen dat het een verdraaiing van de waarheid is. Mevrouw Miller doet geen klinisch onderzoek. Ze is waarschijnlijk helemaal geen arts. Dus gaat ze ook niet in de wilde weg iets roepen over individuele patiënten aan de andere kant van oceaan. Dat heet zorgvuldigheid, maar dat woord kennen ze niet bij Netwerk.

Millers onderzoek op proefdieren en cellijnen is trouwens gewoon beschikbaar. Helemaal niks geheims aan.

Dat onderzoek laat trouwens zo op het eerste gezicht best zorgelijke resultaten zien.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

11:24 p.m.

Vertrouw nooit een ochtendmens.

Hoe fijn om te horen dat in ieder geval één iemand dit vooroordeel met me deelt; calvinisme zuigt Satans geitenlul :)

posted by Blogger Hiram on 11:24 p.m.
 » Een reactie posten