<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Ricky Gervais vs. Gary Shandling

Op de KindaMuzik nieuwjaarsborrel zei iemand dat mijn blog vroeger véél leuker en véél beter was. Dat ik toen nog leuke stukjes schreef. Dat ik tegenwoordig alleen nog maar linkdump en als ik iets schrijf het over die muziek is, die toch niemand anders leuk vindt.

Nou ligt het in mijn aard altijd tegen goedbedoelde adviezen in te gaan. Daarom gewoon weer een geinig YouTube-filmpje. Om het er lekker in te wrijven een waar dezelfde persoon met op dezelfde borrel op gewezen heeft.

OMG! WTF! Het is Ricky Gervais vs. Gary Shandling! Gegarandeerd de grootste pijnlijkemomentendichtheid ooit!Ook nog maar wat muzikale evangelisatie met een klassieker over irritant zijn:
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Een reactie posten