<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Nieuwjaarsdag met Chet Atkins

Laat we wel wezen: Strauss zuigt, zelfs zonder André Rieu. Daarom vieren we hier nieuwjaarsdag met Chet Atkins. Waarom Atkins?

  • Atkins gitaarspel heeft een mate van relaxheid die alleen de ware virtuoos weet te bereiken en is daarom ideaal om bij te komen van een kater of een hikaanval die een kater in de weg stond.
  • De jaren vijftig tv-shows waarin Atkins optrad zijn geweldig: de boerenschuurdecors! de outfits van de presentators! het publiek!
  • Te veel mensen zijn niet op de hoogte van het bestaan van de geniale gitarist Chet Atkins.

Pickin' the Blues:


Dark Eyes:


Mr. Sandman:Tiger Rag:
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

10:25 a.m.

replyen op zo'n youtube nieuwjaarskaart werkt niet, merkte ik te laat.
maar goed..

de kop die Chet er ook altijd bijtrekt.. smirky. :) en de mensen!

toevallig in 2007 wat Atkins bladmuziek gespeeld (nou ja gepoogd) techniek van die man is echt fabuleus (nee, echt?) en ik had ook niet zo'n duim-ding voor de juiste accentuering des basnoten!

posted by Blogger Ludo on 10:25 a.m.
 2:40 p.m.

En dat is dan nog maar de politiek. De situatie in de muziek is nog véél en véél erger.
Het Nederlandse muzieklandschap is namelijk totaal vertop2000agogo't. Een kleine provinciale gerontocratie heeft de macht en verheft barbandje Rolling Stones tot een goddelijke status en heeft vele genres in de ban gedaan (metal, urban, dance).

Het is tijd voor actie: Van Nieuwkerk en zijn trawanten moeten gestopt worden! De kalkaanslag van de Africas en Radar Loves moet uit de Nederlandse ether gedotterd worden, zodat de muzikale vernieuwing weer bruisend en ongehinderd door kan stromen!

;-)

posted by Blogger Billy on 2:40 p.m.
 7:30 p.m.

Van Nieuwkerk weet niet eens wie Chet Atkins is, man. ;)

posted by Blogger Martijn on 7:30 p.m.
 10:32 p.m.

Prachtig, prachtig! Die 'Setzer'-lick ook halverwege "Mr. Sandman"... Die met dat theezakje op d'r hoed in 't eerste filmpje is trouwens 'Cousin' Minnie Pearl, ook altijd goed voor wat YouTube lol. Voor soortgelijke gesofisticeerde snarenkunstenarij (vooruit, met iets meer koeienstront onder de laarzen dan) zie ook Merle Travis.

posted by Blogger Hiram on 10:32 p.m.
 » Een reactie posten