<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Vergrijzing en Racisme

Het is niet politiek-correct, maar het zal iedereen wel eens opgevallen zijn: bejaarden zijn voor een groot deel ontzettend racistisch en chagrijnig. Meestal wordt gedacht dat dat komt omdat ze zijn opgegroeid met Jan, Piet, Miep en Truus, die ook hun hele leven in hetzelfde dorp bleven wonen, en de geglobaliseerde multi-culti platte wereld van nu niet meer trekken. Dat zal meespelen, maar er is ook een fysiologische oorzaak, zo meldt de Australische psycholoog Bill von Hippel:
"As we age, our brains slowly shrink in volume and weight. This includes significant atrophy within the frontal lobes, the seat of executive functioning. Executive functions include planning, controlling, and inhibiting thought and behavior. In the aging population, an inability to inhibit unwanted thoughts and behavior causes several social behaviors and cognitions to go awry.

In a study appearing in the October issue of Current Directions in Psychological Science, University of Queensland psychologist, Bill von Hippel, reports that decreased inhibitory ability in late adulthood can lead to unintended prejudice, social inappropriateness, depression, and gambling problems."

Dit roept wel een rampscenario op met de vergrijzing. De grootste inconvenient truth zal wel eens niet kunnen zijn dat over 20 jaar we achter dijken als wolkenkrabbers moeten wonen, maar dat die dijken worden beheerd door de PVV, worden gebouwd door dwangarbeiders met een kleurtje en worden betaald met de opbrengst van de kansspelbelasting.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

9:17 p.m.

lijkt me duidelijk bij pensionering stemplicht afnemen.

(hoewel als we tot 67 door moeten werken is het grote slinken vast al begonnen..)

(maar het komt dan weer wel goed overeen met het HardWerkende Nederlander is de enige die telt-principe)

posted by Blogger Ludo on 9:17 p.m.
 » Een reactie posten