<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Verkeerslichtonveiligheid

Vrouwelijke fietsers hebben een groter risico om onder een vrachtwagen te komen bij een stoplicht:
"Doordat zij keurig wachten voor een rood stoplicht, bevinden zij zich vaker in de dode hoek van een vrachtwagen en trekken zij gelijk met die vrachtwagen op als het verkeerslicht op groen springt.
Zelf zat ik onlangs ook in de dode hoek van een vrachtwagen. Gelukkig was het een stilstaande. Ik reed tegen de deur op toen de chauffeur die open deed. Wel een flinke smak gemaakt, maar uiteindelijk was de schade slechts een paar blauwe plekken en een gekneusde pols.

Maar het gaat met niet om de dode hoek, maar om de verkeerslichten. Daar zit zoals bovenstaande citaat aangeeft een inherente onveiligheid in: je zet een grote lamp neer en geeft aan "Als je daar op let, dan zit je goed." De hele psychologie van het ding ontmoedigt goed uitkijken. Ik ben geen keurig voor elk rood licht stoppende dame, maar ben al een paar keer bijna aangereden bij een aanverwant probleem. Als je komt aanfietsen en het licht springt op groen, minder je geen vaart. Rechtsafslaande automobilisten houden er geen rekening mee dat er naast de auto's en fietser die samen met ze staan te wachten nog een fietser op volle snelheid aan kan komen en slaan rechtsaf zonder achter zich te kijken.

De enige oplossing die ik kan bedenken is overal aparte stoplichten voor fietsers en automobilisten die op verschillende tijdstippen op groen gaan. Veel goedkoper lijkt het me om een hele hoop van die dingen weg te halen. Bij veel kruispunten vraag je toch al af waarom er in hemelsnaam zo'n ding staat. Het is er overzichtelijk en niet al te druk. Waarschijnlijk is het een soort paniekreactie van lokale bestuurders als er een keer een ongeluk gebeurt.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Een reactie posten