<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Eurlings' bijdrage aan het vertruttingsoffensief

"Ik ben er zeer voor in om samen met bijvoorbeeld de politie het gesprek aan te gaan om te kijken hoe we die mensen uit het verkeer kunnen plukken en echt verplicht een educatieve cursus 'Hoe gedraag je je in het verkeer' opleggen. Dus echt gewoon een gedragscursus van 'hoe ga je nu eigenlijk met de mensen om.'"


Minister Eurlings van Verkeer slaat twee vliegen in één klap: hij bevestigt zijn status als lid van de helse Limburgse politieke drieëenheid Wilders-Verhagen-Eurlings en hij draagt ook zijn steentje bij aan het vertruttingsoffensief dat Balkenende IV zo krachtig heeft ingezet. Dit laatste zowel qua beleid als qua taalgebruik.

(De uitspraak zit in deze reportage van Eén Vandaag, maar ik heb hem uit het Journaal.)
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

10:07 a.m.

triest, inderdaad. ik verlang terug naar de tijd dat je nog kon zeggen dat het de schuld is van die stomme boeren daar aan de Noordzee die net zo dom zijn als die Amerikanen aan de andere kant van de wereld. "blij dat wij Europeanen zij", voegde je er dan gerustgesteld aan toe. die tijden zijn over. ook Limburgers gedragen zich tegenwoordig als randstadhufters.

posted by Blogger theo on 10:07 a.m.
 » Een reactie posten