<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Got My Soul Back

Een compilatie maar weer eens. Deze heet Got My Soul Back en de bedoeling was er vooral wat meer slepende nummers in te zetten. Maar thematiek is nooit mijn sterkste punt. In ieder geval:

GOT MY SOUL BACK

 1. Kampfar - Lyktemenn (Merkwaardig vrolijke, bijna huppelende black metal.)
 2. Mark Lanegan Band - Can't Come Down (Lachebekje Lanegan in zijn zoveelste bad trip. Maar stoppen, ho maar. Gelukkig voor ons.)
 3. The Black Angels - Manipulation (De Terugkeer van de Hippe Vogels en Hun Sitars.)
 4. Woven Hand - Winter Shaker (Jezus in je hart voorkomt blijkbaar geen zwart gat in je kop.)
 5. Trelldom - Til Et Annet... (Maar ook satanisten als Gaahl hebben het soms zwaar.)
 6. Grinderman - Electric Alice (Waarom vind ik dit een fantastisch romantisch zwijmelnummer?)
 7. Archie Bronson Outfit - Dart for My Sweetheart (Dreinerig is soms zo fijn.)
 8. Baby Woodrose - Lights Are Changing (Jengelig is soms zo fijn.)
 9. Demon's Claws - Hunting On The 49 (Zo klonk Johnny Cash na tien valiums.)
 10. Dr. Dog - Ain't It Strange (Precies op de grens tussen te lamlendig en te gelikt.)
 11. Dollhouse - With My Heart And Soul (Opzwepende traagheid.)
 12. Fireballs Of Freedom - Got My Soul Back (Desondanks klinken ze niet echt blij.)
 13. Check 1-2 - Don't Say Goodbye (Authentieke Amsterdamse smartlap laat het orgeltje het hardst huilen.)
 14. Barbatos - Midway (Gitaarsolo's spelen op de wc.)
 15. Marduk - Womb Of Perishableness (Alleen al om het geluid van de basgitaar in de breaks.)
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Een reactie posten