<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Last.FM Mainstream-O-Meter

Eindelijk kan je testen hoe l33t je muzieksmaak wel niet is. Of, in mijn geval, aantonen dat je helemaal niet alleen maar naar obscure teringherrie uit.

Nu is er namelijk de Last.FM Mainstream-O-Meter.

Zoals je kan zien zit ik maar iets links van het midden qua obscuriteit met mijn score van 16,49%. Ik wil dan ook nooit meer klachten horen over huidige favorieten als Trelldom en Earth.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

10:14 p.m.

ik ben dus 4,2% mainstream, als ik het goed begrijp een gevalletje too-cool-for-school.

posted by Blogger OMC on 10:14 p.m.
 7:30 p.m.

2,73%

dat is natuurlijk niet zo gek gezien de hoeveelheid promo's die ik op mijn pc beluister op recensiewaarde.

roy santiago scoort bij mij overigen 0,0% mainstreamness ;-)

posted by Blogger theo on 7:30 p.m.
 12:50 p.m.

4,46%, maar dat is vooral omdat hij "Kylie Minogue" en "Pet Shop Boys" niet kent.

posted by Blogger Koen on 12:50 p.m.
 4:31 p.m.

spaste

posted by Anonymous Anoniem on 4:31 p.m.
 » Een reactie posten