<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Stemwijzer


Alweer D'66! Blijkbaar ben ik een erg nietserige persoon. Maar wat spreekt er eigenlijk voor en tegen D'66, buiten hun standpunten?

Tegen:
  • Balkenende II
  • Alexander Pechtold
  • Bert Bakker
  • Lousewies van der Laan
  • Dat Lousewies van der Laan haar zoontje heeft opgezadeld met de naam 'Helix'.
  • Het lelijke logo

Voor:
Het advies om op een partij die zich de afgelopen paar jaar volkomen belachelijk heeft gemaakt en bovendien voor de huidige verkiezingen geen fatsoenlijke kandidaten heeft sla ik dus maar in de wind. Kan ik ook mooi mijn standpunt dat ik een links-liberaal ben die door onkunde van Grachtengordel '66 in de armen van GeitenwollensokkenLinks wordt gedreven volhouden.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

8:45 a.m.

Overal te wetenschappelijk geen mening ingevuld omdat de vragen niet helemaal waterdicht geformuleerd zijn?
(Je moet zo'n test toch gewoon invullen met je favoriete partij op de achtergrond en zien hoe en of het lukt die op 1 te manoeuvreren?)

posted by Blogger martijn on 8:45 a.m.
 8:21 p.m.

ha, ik kreeg partij voor de dieren, met sp en groen links niet ver erachter. moet ik nu op georgina verbaan stemmen?

posted by Blogger bas on 8:21 p.m.
 5:09 p.m.

Helix hehehe.

posted by Blogger Ludo on 5:09 p.m.
 7:42 p.m.

Bas, liever niet, want als de PvdD het voor het zeggen krijgt moet mijn afdeling met al zijn verfoeilijke genetische gemanipuleer en gemartel van proefdieren sluiten.

posted by Blogger Martijn on 7:42 p.m.
 » Een reactie posten