<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Fiets gejat

Godverdegodver! Fiets gejat! En kom nou niet aan met "Zeker niet goed op slot gezet." Hij stond vast aan een paal. Met de Abus Steel-O-Chain 910. Security Level 9. Waarschijnlijk meer waard dan de fiets zelf.

Maar toen ik vanavond terugkwam uit Leiden vond ik alleen nog dit:

Dit is dus op klaarlichte dag op het Stationsplein gebeurd... Mocht je een terrorist zijn die hier een aanslag wil plegen: succes verzekerd. Als de lethargie onder de Rotterdamse burgers zombies zo groot is dat je duidelijk in het zicht gehard Duits kwaliteitsstaal kan doorzagen, moet een bom planten geen probleem zijn. Waarschuw als dank voor de tip wel mij even van te voren.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

7:51 a.m.

da's kut

maar... gezaagd?
niet doorgeknipt?

posted by Anonymous clismo on 7:51 a.m.
 11:26 a.m.

Tsjee, heeft Al-Qaida het nu ook al op fietsen gemuntd?!? ;)

posted by Blogger OMC on 11:26 a.m.
 11:28 a.m.

Ik word er zo zenuwachtig van dat ik raar ga sgreiven. :)

posted by Blogger OMC on 11:28 a.m.
 8:26 p.m.

De Rode Haan is weer aan de macht he.
Ik verwacht nog veel van dit soort posts de komende 4 jaar.

posted by Anonymous Frank on 8:26 p.m.
 11:55 a.m.

U bedoelt te zeggen dat de ijzerzaag van links kwam?

posted by Anonymous Jim Pacobs on 11:55 a.m.
 11:54 a.m.

als je zo wilt bekijken, inderdaad ja. het is allemaal terug te leiden tot de wegkijk mentaliteit.
Het eerste waprenfeit van de nieuwe coalitie is een feit: het halal-ziekenhuis! moet kunnen toch?

posted by Anonymous frank on 11:54 a.m.
 9:41 p.m.

Ik dacht dat het die 1 miljard was voor het opknappen van Zuid. Dat halal-ziekenhuis (wat dat ook mag zijn, ik neem aan dat nu ook al halal-ziekenhuiseten wordt geserveerd) is me volkomen ontgaan.

posted by Blogger Martijn on 9:41 p.m.
 » Een reactie posten