<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Ter viering van de nieuwe, extreem lelijke 3voor12-site

« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

9:14 p.m.

d'oh! na de eighties- nu een geocities-revival? dat geknipper en gedraai.
lam gods etc.

posted by Anonymous luba on 9:14 p.m.
 11:36 p.m.

Die site heeft m.i. niets met Web 2.0 te maken. Die tags staan daar volkomen loos te zijn. En dat geknipper en gedraai is gewoon een ouderwets lelijke, Web 1.0 banner.

posted by Blogger Marieke on 11:36 p.m.
 4:44 p.m.

Ja, ik vond 3voor12 altijd wel okay, maar ze hebben het nu de nek omgedraaid. Zit ik hier met mijn 100mbit-verbinding 2 minuten te wachten tot er eens een pagina opent, om maar niet te beginnen over het audio-gebeuren dat nu helemaal niet meer wil laden. :(

Extreem lelijk en extreem traag!

posted by Blogger herman on 4:44 p.m.
 » Een reactie posten