<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d5380916813193286218', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

The Shape of Dancepop to Come

Die nieuwe Justin Timberlake plaat moet wel fantastisch worden. Ten eerste is er natuurlijk 'SexyBack', dat hoge ogen gooit voor single van het jaar. Het enige minpunt dat ik eraan kan ontdekken is dat mensen je zo raar aankijken als je het "Dirty babe, you see these shackles, baby, I'm your slave. I let you whip me if you misbehave" stukje meezingt.

De cover van het album is zo mogelijk nog beter: Timberlake die strak in het pak een spiegelbol kapot trapt en daar dan in dat jarenzestiglettertype Futuresex/Lovesounds overheen. Dat zegt allemaal maar één ding: REVOLUTIE! The Shape of Dancepop to Come!
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

10:44 p.m.

Eeeerrrg lekker, mag ik wel zeggen. Gewoon ff de ballads skippen, dan heb je een fijn plaatje.

posted by Anonymous Marieke on 10:44 p.m.
 » Een reactie posten