<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-8034704248133309619', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Winamp Remote FTW!

20.10.07
Mooi snufje in de nieuwe versie van Winamp: Winamp Remote. Je laat je computer thuis aan en je kan op je werk, of daar dan ook ter wereld waar je internet hebt, naar je mp3-collectie luisteren. In principe zelfs op je mobieltje, maar gezien de kosten lijkt me dat niet verstandig.

Eerder kon dat ook al wel, maar dat was gedoe. Dit programma is heel simpel te installeren en gebruiken. [geek modus]Volgens mij gaat de stream zelfs via HTTP over poort 80, zodat het ook op de wat strengere bedrijfsnetwerken moet lukken.[/geek modus].

Het werkt perfect hier op het werk. Een beetje traag met bufferen en wisselen van nummer, maar dan heb ik een stottervrije stream.

J.C.V.D. in J.C.V.D.


via (leuk artikel)

Rot Rainbows

16.10.07
Oh, wat zijn ze toch sympathiek en slim bij Radiohead! Oh, wat een goede actie!

Oh, oh, wat zijn we gelukkig met onze favoriete Britse proggies...

Alleen ik dus niet. Ik baal er zelfs flink van.

Met de muziek heeft het niet veel te maken. Ik ben geen grote Radiohead-fan, maar zeker ook geen hater. Alleen OK Computer kan me echt bekoren. Daarvoor vond ik het net te indie-neuzelig, daarna net te ambient-neuzelig. Al moet ik zeggen dat het concert in het Goffertpark wel zeer indrukwekkend was. Maar die een maandsalaris kostende box ga ik daarom nog niet kopen. Dus wordt het dan downloaden?

Mijn angst is alleen dat nu nog meer bands hun albums alleen via internet gaan verspreiden.

Dat stoort me mateloos.

Dan kan ik in huis alleen luisteren via mijn lullige computerluidsprekertjes. Of ik moet heel veel moeite doen om de mp3's om te zetten in een standaard audio cd-r. Maar ten eerste klinkt dat toch altijd een beetje dof, zelfs bij hoge bitrate mp3's (dat kan ook psychisch zijn, geef ik toe), ten tweede komt bij de gedachte aan een lelijke gebrande cd-r in mijn cd-collectie de autist in mij los.

Weg orde! Weg regelmaat!

Overigens heeft Radiohead niet de primeur. Eerder dit jaar was ik erg onder de indruk van Rauwdauw van The Opposites. Maar dat bleek ook een internetding te zijn, waardoor ik nu nog steeds niet kan bouncen op 'Geen Klasse, Geen Stijl'.

P.S.: In Rainbows, wat is dat voor een achterlijke albumtitel? Is Radiohead in de ban geraakt van de poetische gaven van Ronnie James Dio? "When there's lightning, you know it always brings me down. 'Cause it's free and it's me, that's lost and never found." Hm, eigenlijk hoor ik het Thom Yorke wel brommen.

Regulation of pokemon 1 activity by sumoylation

4.10.07
Natuurkundigen zijn er om berucht, maar ook moleculair biologen hebben last van nerderige humor als het om naamgeving gaat. Hier wordt bijvoorbeeld onderzocht of het eiwit Pokemon 1 het eiwit SUMO kan binden:
Pokemon 1 is a proto-oncogenic transcriptional regulator that contains a POZ domain at the N-terminus and four Kruppel-like zinc fingers at the C-terminus. Pokemon 1 plays an important role in adipogenesis, osteogenesis, oncogenesis, and transcription of NF-kB responsive genes. Recent reports have shown that biological activities of transcription factors are regulated by sumoylation. We investigated whether Pokemon 1 is post-translationally modified by sumoylation and whether the modification affects Pokemon 1's transcriptional properties. We found that Pokemon 1 is sumoylated in vitro and in vivo.


Ben je meer van de Sega dan van de Nintendo, wees gerust: er is ook een Sonic Hedgehog.