<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Serven/Serviërs

Tegenwoordig zijn het weer vooral 'de Serviërs'.

Net als de Moldaviërs, Australiërs en Maleisiërs dus.

Tussendoor heeft een behoorlijke periode 'de Serven' de overhand gehad en bijvoorbeeld het ANP houdt er nog steeds aan vast.

Het ligt in het verlengde van de Belgen, de Roemenen en de Italianen en is ook correct.

Toch ben ik er erg tegen. Het is zó lelijk. De Serviërs zitten al in het verdomhoekje, dan moeten we ze niet nog eens extra belasten met een lelijke naam.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

2:02 p.m.

Vreemd genoeg klinkt 'Slaven' - ondanks de negatieve connotaties - dan weer veel beter dan 'Slaviërs'.

En er lijkt ook een connectie te zijn met het bijvoeglijk naamwoord:
Moldaviërs - Moldavisch
Slovenen - Sloveens (en niet Slovenisch)
?Moldaven - Moldaafs? (klinkt niet idioot, maar is niet de gebruikelijke/juiste benaming)

En dus Serviërs - Servisch
Want anders Serven - Serfs.

(Alhoewel Kroaat - Kroatisch en niet Kroaats. Maar ja.)

(En sowieso kan niets op tegen de schoonheid van 'Montenegrijn')

posted by Blogger Koen on 2:02 p.m.
 » Een reactie posten