<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Southern Lord zuigt Satans geitenlul


Waar ik eerder nog mijn lof zong over het online kopen van platen, daar moet ik nu toegeven dat het ook zijn duistere kanten heeft.
Het toch hoog aangeschreven Southern Lord label is bij mijn bestelling van twee cd's en een t-shirt één van de cd's vergeten. Kan op zich nog een keer gebeuren. Maar er wordt ook niet gereageerd op mails, dus naar mijn geld of cd kan ik waarschijnlijk fluiten.
Dat is dan weer een nadeel van bestellen bij zo een relatief klein label: de organisatie kan niet zo stabiel zijn. Labeleigenaar Greg Andersson ging onlangs tijdens een concert op de vuist met zijn sunn0)))-bandmaatje Stephen O'Malley en het forum op de Southern Lord site is ook van de ene op de andere dag afgesloten.

Toch blijft - zeker bij de huidige dollarstand - cd's online bestellen bij het label in mijn optiek vaak de beste keuze. Alleen dus niet meer bij Southern Lord. Voor die Om cd en de nieuwe Earth zoek ik wel elders mij heil.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

2:14 p.m.

Ik zweer tegenwoordig bij Amazons used & new. Goudmijn.

posted by Blogger OMC on 2:14 p.m.
 » Een reactie posten