<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-8034704248133309619', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Het bedrijf uit de hel

26.2.09
Vanad is een groot facilitair callcenter, die bellen voor diverse opdrachtgevers. Bij Vanad staat de mens centraal. Dit komt tot uiting bij onze medewerkers via de unieke FORWARD formule: Fun, Ontwikkeling, Respect, Waardering, Aandacht, Resultaat en Daadkracht (kernwaarden). Als medewerkers deze kernwaarden ervaren, zullen zij deze kernwaarden ook uitstralen naar de mensen waarmee ze contact hebben. Zo zijn de agents de visitekaartjes van de opdrachtgevers en is VANAD Contact Centers een fantastisch bedrijf om voor te werken!


Oh ja, ik ben dus op zoek naar werk...

Poëtische spam

22.2.09
Hoi. Misschien wordt u verrast op mijn brief? En waar kan ik uw e-mail? Onlangs was ik op dating site. Vandaag, online dating heeft me je e-mail, samen met een korte samenvatting. Zij werden op de hoogte gebracht dat we met u een harmonieuze combinatie. En besloot om te schrijven naar je. Wie weet, misschien ben je en ik echt een harmonieuze paar? Ik weet het niet, heb je antwoord op mijn brief...
Ik zal proberen te vertellen iets over jezelf, als je nog steeds geinteresseerd. Mijn naam Oksana. Ik woon in Rusland. Ik ben nooit getrouwd en heb geen kinderen. Ik denk vaak over het creeren van hun eigen familie. Ik ben een grote meid en op zoek naar een serieuze relatie. Als u wilt zoeken de liefde in het leven, dan denk ik dat het noodzakelijk is om te beginnen onze kennismaking?
Ja, we wonen heel ver uit elkaar, maar ik hoop van harte dat het zal geen belemmering vormen voor onze blootstelling. Afstand is niet bang je? In ieder geval kunnen we vrienden zijn per brief. Misschien zullen we vrienden zijn met je, maar misschien onze contacten zal blijven groeien in de zin van magie!


Als u geinteresseerd bent, kunt u me terug naar mijn persoonlijke e-mail: oksana_mat@yahoo.com


Dit is een brief schreef ik aan u over de Nederlandse taal. Ik weet niet Nederlands. Ik gebruikte een vertaling programma te schrijven naar je. Ik spreek goed Engels. Interessant, je weet het Engels? We kunnen schrijven naar elkaar in het Engels? Helaas is in deze brief, ik maak geen uw foto. Ik stuur mijn foto in de volgende brief.

Het zal interessant zijn om meer te weten over u en uw leven.

Ik hoop dat mijn brief niet zal blijven dovemansoren.

Oksana


"Ik ben een grote meid en op zoek naar een serieuze relatie", "Afstand is niet bang je?", "misschien onze contacten zal blijven groeien in de zin van magie!": zo mooi! Ik ben verliefd...

Verdonk pleit voor boycot Japan

16.2.09
Rita Verdonk komt met een nieuw speerpunt: bestrijding van het Japanse imperialisme door een boycot. Critici bestempelen de oproep als een wanhopige poging om de neerwaartse trend in de peilingen te stoppen. Verdonk zelf heeft er echter alle vertrouwen in. “De Japanners vonden de zelfmoordaanslag uit en zijn daarmee verantwoordelijk voor duizenden doden in Israël en Irak. Met de Playstation en de Wii indoctrineren zij onze jeugd.”


Lees verder op De Speld.