<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Het bedrijf uit de hel

Vanad is een groot facilitair callcenter, die bellen voor diverse opdrachtgevers. Bij Vanad staat de mens centraal. Dit komt tot uiting bij onze medewerkers via de unieke FORWARD formule: Fun, Ontwikkeling, Respect, Waardering, Aandacht, Resultaat en Daadkracht (kernwaarden). Als medewerkers deze kernwaarden ervaren, zullen zij deze kernwaarden ook uitstralen naar de mensen waarmee ze contact hebben. Zo zijn de agents de visitekaartjes van de opdrachtgevers en is VANAD Contact Centers een fantastisch bedrijf om voor te werken!


Oh ja, ik ben dus op zoek naar werk...
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Een reactie posten